medic webinar 24.05.2017

וובינר מדעי: שינויים בפרדיגמת הטיפול בסוכרת

medic webinar מציגים את הרצאתו של ד"ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה, שנערכה במסגרת הקורס "עידן חדש בסוכרת". זוהי הרצאה אחרונה בקורס זה, אשר השתתפות בו מקנה 3 נק' CME

תגובות