FIRE-3

צטוקסימאב משפרת תוצאים במידה ניכרת בהשוואה לבוואציזומאב

הוספת צטוקסימאב (ארביטוקס) לכימותרפיית FOLFIRI מביאה לשיפורים מובהקים בתגובה לטיפול ובהישרדות, בהשוואה להוספת בוואציזומאב (אווסטין) לכימותרפיה

מחקר FIRE-3 השווה קו טיפול ראשון עם כימותרפיית FOLFIRIי(5-פלואורואורציל [5-fluorouracil], לויקובורין [Leucovorin] ואירינוטקאן [Irinotecan]) יחד עם צטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux) או עם בוואציזומאב (Bevacizumab – Avastin) בקרב 592 מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC) ללא מוטציה באקסון של הגן KRAS. ניתוח RAS מקיף הראה כי ל-400 מטופלים היו גידולים ללא מוטציות בגן RAS.

בוצעו ניתוחים לפי הפרוטוקול עבור כל המטופלים שקיבלו לפחות שלושה מחזורי כימותרפיה ועברו לפחות סריקת טומוגרפיה ממוחשבת (CT) אחת לאחר קו הבסיס, אשר אפשרה הערכה של שיעור התגובה האובייקטיבית (objective response rate - ORR) כתוצא העיקרי. ORR והצטמקות מוקדמת של הגידול (early tumor shrinkage - ETS) הושוו באמצעות המבחן המדויק של פישר (Fisher's exact test). ההישרדות הכללית הושוותה על ידי הערכות קפלן-מאייר ומבחני דירוג לוג. משך המעקב חושב בשיטת קפלן-מאייר. יחסי הסיכון (hazard ratios – HRs) הוערכו לפי שיטת הסיכון היחסי על שם קוקס.

עד נקודת החתך לנתונים בסוף יולי 2017, 400 מטופלים עם גידולים חסרי מוטציות בגן RAS היו ברי הערכה. חציון המעקב היה 70.8 חודשים ו-85.3% מאירועי ההישרדות הכללית אירעו. מבין 400 המטופלים, 351 (87.8%) היו ברי הערכה לניתוחים שהוגדרו מראש לפי הפרוטוקול ומתוכם 169 הוקצו לקבלת FOLFIRI וצטוקסימאב ו-182 הוקצו לקבלת FOLFIRI ובוואציזומאב. בהשוואה בין קבוצת ה-FOLFIRI וצטוקסימאב לקבוצת ה-FOLFIRI ובוואציזומאב, שיעור ה-ETS היה 70.0% ו-50.3% (יחס סיכוי [odds ratio – OR]:י2.31, p=0.0004), שיעור ה-ORR היה 76.9% ו-64.8% (OR: 1.81, p=0.01), שיעור ההישרדות ללא התקדמות היה 10.5 ו-10.7 חודשים (HR: 0.97, p=0.80) ושיעור ההישרדות הכללית היה 32.5 ו-26.1 חודשים (HR: 0.75, p=0.01), בהתאמה. ממצאים אלו היו דומים באוכלוסיית המחקר הכללית שמנתה 400 מטופלים.

בניתוח זה לפי הפרוטוקול, של נתוני מטופלים עם mCRC וללא מוטציות בגן RAS שטופלו במחקר 3-FIRE, נצפה שיעור תגובה אובייקטיבית גבוה יותר, באופן מובהק, עם טיפול ב-FOLFIRI וצטוקסימאב (ארביטוקס) בהשוואה ל-FOLFIRI ובוואציזומאב (אווסטין). יתרון זה מתורגם להישרדות כללית ארוכה יותר, באופן מובהק, לאחר שלמעלה מ- 85% מאירועי ההישרדות הכללית אירעו.

מקור: 

Per protocol analysis and final OS update of the FIRE-3 (AIO KRK-0306) study comparing FOLFIRI plus cetuximab vs. FOLFIRI plus bevacizumab
ASCO
Presented Sunday, June 3, 2018

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן גרורתי של המעי הגס,  mCRC,  מחקר FOLFIRI,  צטוקסימאב,  ארביטוקס,  בוואציזומאב,  אווסטין,  RAS,  הצטמקות מוקדמת של הגידול,  שיעור תגובה אובייקטיבית,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  נושא mCRC בחסות חברת Merck
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות