COPD 07.06.2018

הקשר בין אאוזינופיליה בדם לתוצאים בחולי COPD

המחקר בחן את ההשפעה של רמות אאוזינופילים גבוהות בדם על חולי מחלת ריאות חסימתית כרונית

ההשפעה של אאוזינופיליה בדם בחולי מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) אינה ברורה דיה נכון להיום.

מטרת מחקר זה היתה להעריך את ההימצאות והיציבות של רמות גבוהות של אאוזינופילים בדם (≥300 תאים למיקרוליטר) והקשר בינן לבין תוצאים.

החוקרים בחנו רמות אאוזינופילים בדם בתחילת המחקר ובמשך שנתיים ב-424 חולים במחלת ריאות חסימתית כרונית - FEV1 60% מהחזוי, וב-67 מעשנים ללא COPD מעוקבת ה-CHAIN וב-308 חולים - FEV1י- 60% מהחזוי מעוקבת ה-BODE. הקשר בין רמות האאוזינופילים להחמרות COPD ושרידות נבדק על ידי מודל Cox.

החוקרים מצאו כי 15.8% החולים בעוקבת ה-CHAIN ו-12.3% מהחולים בעוקבת ה-BODE היו בעלי רמות אאוזינופילים גבוהות בשלושת הבדיקות במסגרת המחקר.

בשיעור ניכר של חולים (43.8%) נצפו ערכים שנעו סביב ערכי החתך בעוד שבשאר החולים רמות האאוזינופילים היו נמוכות מ-300 תאים למיקרוליטר. דפוס דומה של אאוזינופילים בדם נצפה במקרי הביקורת.

לא נמצא הבדל בשיעורי ההחמרות בין חולים עם וללא אאוזינופיליה. תמותה כוללת הייתה נמוכה יותר בחולים עם אאוזינופיליה לעומת חולים עם פחות מ-300 תאים למיקרוליטר (15.8% לעומת 33.7%; p=0.026).

מסקנת החוקרים היא כי בחולים עם COPD, רמות אאוזינופילים עקביות של ≥300 תאים למיקרוליטר במשך שנתיים אינן מהוות גורם סיכון להחמרות ונמצאו כקשורות בשרידות מוגברת.

מקור: 

Casanova, C. et al.  (2017) European Respiratory Journal. 50, 1701162

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  שרידות,  אאוזינופילים,  החמרות,  CHAIN,  BODE
תגובות