mCRPC 30.07.2018

ספירת תאים סרטניים בדם (CTCs) מנבאת הישרדות

מטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי ועמיד לסירוס שקיבלו טיפול אנדוקריני מהקו השני סיפקו דגימות דם בתחילת הטיפול ובמהלכו. נמצא כי שיעורי ההישרדות ללא התקדמות וההישרדות הכללית נקשרו לספירת התאים הסרטניים בדם (CTCs) בקו הבסיס ולשינויים בספירת תאים אלו במהלך הטיפול

תאי דם (איור: אילוסטרציה)
תאי דם (איור: אילוסטרציה)

התוצא של טיפול הניתן למטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס (metastatic castration-resistant prostate cancer - mCRPC) משתנה באופן ניכר בין מטופלים, דבר המדגיש את הצורך בסמנים ביולוגיים להנחיית קבלת החלטות בנוגע לטיפול. מטרת מחקר זה היתה לחקור את הערך הפרוגנוסטי של הספירה (enumeration) והדינמיקה של תאים סרטניים במחזור הדם (circulating tumor cells - CTCs), בהקשר של טיפולים אנדוקריניים מהקו השני, כגון אבירטרון אצטט (Abiraterone acetate - Zytiga) או אנזלוטמיד (Enzalutamide - Xtandi), ללא קשר לטיפולים מערכתיים קודמים.

במחקר פרוספקטיבי ורב-מרכזי זה נאספו דגימות דם לספירת CTCs ממטופלים שהיו עם mCRPC בקו הבסיס (n=174). ממטופלים שהגיבו במשך 10-12 שבועות נלקחה דגימת דם נוספת למעקב. עבור ניתוח קו הבסיס, המטופלים רובדו לפי ספירת ה-CTCs, מתחת לחמישה או עם חמישה תאים ומעלה ב-7.5 מ"ל, בעוד שבניתוח דינמיקת CTCs בשבועות 10-12, המטופלים רובדו לפי ספירת CTCs יציבה, גבוהה או נמוכה יותר. ההישרדות ללא התקדמות, ההישרדות הכללית ושינויים באנטיגן הספציפי לערמונית (PSA) בשבועות 10-12 הושוו בין הקבוצות.

מטופלים שהפגינו עלייה בספירת CTCs תחת הטיפול היו, בהשוואה למטופלים עם ספירת CTCs נמוכה יותר או יציבה, עם חציון נמוך יותר של הישרדות ללא התקדמות (4.03 בהשוואה ל- 12.98 ו- 13.67 חודשים, יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י3.6, 95% רווח בר סמך: 1.9-6.8; p<0.0001) ושל הישרדות כללית (11.2 חודשים בהשוואה לערכים שעדיין לא הושגו, HR:י9.5, 3.7-24; p<0.0001). רגרסיה רבת-משתנים על שם קוקס הראתה כי טיפול כימותרפי קודם (HR: 4.1, 1.9-8.9; p=0.0003), ספירת CTCs גבוהה בקו הבסיס (HR: 1.5, 1.2-1.9; p=0.002) ועלייה בספירת CTCs במעקב (HR: 3.3, 1.4-7.6; p=0.005) היו גורמי ניבוי בלתי תלויים להישרדות ללא התקדמות קצרה יותר. טיפול כימותרפי קודם (HR: 7, 1.9-25; p=0.003), ספירת CTCs גבוהה בקו הבסיס (HR: 2.2, 1.4-3.7; p=0.002) ועלייה בספירת CTCs במהלך הטיפול (HR: 4.6, 1.4-15; p=0.01) נקשרו באופן בלתי תלוי להישרדות כללית קצרה יותר. תגובות PSA של ≥30% ו- ≥50% התרחשו בתדירות נמוכה יותר בקרב מטופלים עם שיפועים בספירת CTCs בשבועות 10-12 לטיפול (מבחן חי בריבוע: p<0.01).

דינמיקות של CTCs במהלך הטיפול נקשרו לתגובה ב-PSA והן מספקות מידע פרוגנוסטי קליני בלתי תלוי, על פני ירידות ב-PSA. מכאן שמחקר זה מציג את המאפיינים הפרמקודינמיים של CTCs.

מקור: 

Prostate. 2018 May;78(6):435-445. doi: 10.1002/pros.23488. Epub 2018 Feb 12.
Circulating tumor cells and survival in abiraterone- and enzalutamide-treated patients with castration-resistant prostate cancer.
De Laere B1, Oeyen S1, Van Oyen P2, Ghysel C2, Ampe J2, Ost P3, Demey W4, Hoekx L5, Schrijvers D6, Brouwers B7, Lybaert W8, Everaert E8, Van Kerckhove P7, De Maeseneer D9, Strijbos M4, Bols A7, Fransis K5, Beije N10, de Kruijff I10, van Dam V1, Brouwer A1, van Dam PJ1, Van den Eynden G1,11, Rutten A12, Sleijfer S10, Vandebroek J12, Van Laere S1, Dirix L1,12.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס,  סרטן ערמונית גרורתי,  תאים סרטניים בדם,  תאי גידול בדם,  CTC,  אבירטרון אצטט,  זייטיגה,  אנזלוטמיד,  אקסטנדי,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  ספירת תאים