FOLFIRI

האם לגיל יש השפעה על היעילות של FOLFIRI יחד עם סטוקסימאב לעומת בבאסיסומאב כטיפול קו ראשון בסרטן קולורקטלי גרורתי?

החוקרים מצאו כי מטופלים צעירים הינם בעלי שרידות כוללת חציונית ארוכה באופן מובהק סטטיסטית כאשר הם מטופלים ב-FOLFIRI וסטוקסימאב לעומת -FOLFIRI ובואסיסומאב. במטופלים מבוגרים מ-70 שנים, לא נצפה הבדל ביעילות שני הטיפולים

מחקר ה-FIRE-3 השווה בין FOLFIRI בשילוב סטוקיסומאב ו-FOLFIRI בשילוב בואסיסומאב. כטיפול קו ראשון במטופלים עם סרטן קולורקטלי גרורתי (mCRC) ו-KRAS מזן הבר באקסון 2. במחקר ה-FIRE-3 השתתפו 592 מטופלים כאשר תת הקבוצה עם RAS מזן הבר מורחב כללה 400 משתתפים. הגיל החציוני של המטופלים היה 64 שנים. אנליזות יעילות קודמות שבחנו את יעילות הטיפול הכפול באנשים בני 70 שנים ומעלה הדגימו תוצאות שאינן חד משמעיות.

בעבודה זו, המטופלים חולקו לארבע עוקבות: בני 65 שנים ומעלה וצעירים מ-65 שנים ובני 70 שנים ומעלה וצעירים מ-70 שנים. שיעור תגובה אובייקטיבי (ORR) הושווה באמצעות המבחן המדויק על שם פישר. אנליזת שרידות בוצעה באמצעות הערכת קפלן-מאייר וזמני שרידות חציונית הושוו באמצעות מבחן log-rank.

החוקרים מצאו כי באוכלוסיית RAS מזן הבר, השרידות הכוללת החציונית בקרב מטופלים בני 70 שנים ומעלה הייתה קצרה באופן מובהק סטטיסטית לעומת מטופלים צעירים מ-70 שנים בשתי זרועות המחקר (p=0.02 עבור שתי הזרועות). השרידות הכוללת החציונית בקרב מטופלים בני 65 שנים ומטה ו-70 שנים הייתה ארוכה באופן מובהק סטטיסטית בקבוצות שטופלו ב-FOLFIRI עם סיטוקסימואב לעומת FOLFIRI ובבמאאסיסומאב (p=0.01 ו-p=0.02, בהתאמה). באוכלוסיית RAS מזן הבר, היתרון של סטוקסיומאב על פני בבאסיסומאב בהיבט שרידות כוללת חציונית היה עקבי במטופלים בני 65 שנים ומטה (p=0.005) ו-70 שנים ומטה (p=0.009). אנליזת שרידות כוללת הדגימה הבדלים מובהקים סטטיסטית כתלות בגיל העוקבה. בעוקבת המטופלים הקשישים, לא נצפה הבדל בהיבט יעילות בין בבאסיסומאב לסטוקיסמאב.

החוקרים מסכמים כי מטופלים צעירים הינם בעלי שרידות כוללת חציונית ארוכה באופן מובהק סטטיסטית כאשר הם מטופלים ב-FOLFIRI וסטוקסימאב לעומת -FOLFIRI ובבאסיסומאב. במטופלים מבוגרים מ-70 שנים, לא נצפה הבדל ביעילות שני הטיפולים.

מקור: 

Heinemann, V. et al. (2019)

נושאים קשורים:  סרטן קולורקטלי גרורתי,  סטוקסימאב,  בבאסיסומאב,  יעילות,  גיל,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך