NSCLC 23.12.2021

בריגטיניב לעומת קריזוטיניב בחולים עם NSCLC

לאחר מעקב של מעל שלוש שנים נמצא כי בריגינטיב הובילה לשרידות ללא התקדמות מחלה טובה מזו של קריזוטיניב בחולים עם וללא סמנים פרוגנוסטיים רעים

סרטן ריאה (אילוסטרציה)

מחקר הפאזה 3, ALTA-1Lי(ALK in Lung cancer Trial of brigAtinib in 1st Line) בחן את הטיפול עם בריגטיניב  בחולים עם NSCLC חיובי ל-ALK אשר היו נאיביים למעכבי ALK. שתי אנליזות ביניים של המחקר הדגימו כי בריגטיניב מובילה לשרידות ללא התקדמות מחלה טובה יותר מאשר קריזוטיניב. לאחרונה, תוצאות סופיות של המחקר פורסמו בכתב העת Journal of Thoracic Oncology.

במסגרת המחקר, המשתתפים חולקו באופן אקראי לקבל בריגטיניב במינון 180 מ"ג פעם ביום או קריזוטיניב 250 מ"ג פעמיים ביום. התוצא העיקרי שנבדק היה שרידות ללא התקדמות מחלה שהוערכה על ידי ועדת ביקורת סמויה לטיפול. שינויים גנטיים ב-DNA בפלזמה הוערכו בהקשר של יעילות הטיפול.

במחקר השתתפו 275 מטופלים. לאחר מעקב חציוני של 40.4 חודשים בקבוצת הבריגטיניב נמצא כי שיעור השרידות ללא התקדמות מחלה על פני שלוש שנים היה 43% בקבוצת הבריגטיניב לעומת 19% בקבוצת הקריזוטיניב. הזמן החציוני ללא התקדמות מחלה היה 24 חודשים בקבוצת הבריגטיניב לעומת 11.1 חודשים בלבד בקבוצת הקריזוטיניב (יחס סיכונים: 0.48; רווח בר-סמך 955: 0.53-1.22).

שרידות כוללת חציונית לא הושגה בשתי הקבוצות. עם זאת, אנליזת פוסט הוק של ממצאי המחקר רמזה כי לבריגטיניב יתרון על פני קריזוטיניב בהיבט שרידות כוללת בחולים עם גרורות מוחיות (יחס סיכונים: 0.43; 0.21-0.89).

איתור של איחוי EML4-ALK מסוג 3 ומוטציות ב-TP53 בפלזמה קושרו עם שרידות ללא התקדמות מחלה ירודה אך היתרונות של בריגטיניב על פני קריזוטיניב הודגמו ללא תלות בסטטוס EML3-ALK או TP53. מוטציות שניוניות ב-ALK היו נדירות בחולים עם התקדמות מחלה על בריגטיניב. במהלך המחקר לא נצפו סוגיות בטיחות חדשות.

החוקרים מסכמים כי בריגינטיב הדגימה יעילות וסבילות טובה מזו של קריזוטיניב בחולים עם NSCLC חיובי ל-ALK אשר היו נאיביים למעכבי ALK עם וללא סמנים פרוגנוסטיים רעים על פני זמן מעקב ממושך.

מקור: 

Camidge, D.R. et al. (2021) Journal of Thoracic Oncology. https://doi.org/10.1016/j.jtho.2021.07.035

נושאים קשורים:  NSCLC,  בריגטיניב,  קריזוטיניב,  טיפול קו ראשון,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו