לחברה לשירותי איכות הסביבה דרושים/ות רופאים/ות תעסוקתיים/ות

תאריך פרסום המודעה: 15.11.2017

קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: דרושים
איזור: כל הארץ

בקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי רפואה לעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
1. כללי
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ("החברה") מעוניינת להתקשר עם רופא מומחה לרפואה תעסוקתית או עם גוף המספק שירותי רפואה תעסוקתית באמצעות רופאים מומחים ברפואה תעסוקתית (להלן: "הספק"), עבור אספקת שירותי יעוץ ברפואה תעסוקתית.
מובהר כי הודעה זו הינה בקשה לקבלת הצעות מחיר, אולם נוכח אופי השירותים המבוקשים, החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, והיא תהיה חופשיה לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם חלק מהם על פי שיקול דעתה המוחלט.
למען הסר ספק מובהר כי על בקשה זו לא יחולו דיני המכרזים.
2. פרטי ההתקשרות
השירותים שיידרשו מהספק (להלן: "שירותי הרפואה"):
א. בדיקה רפואית תעסוקתית של עובדי המזמין לפי דרישת המזמין. הבדיקות יתקיימו במרפאת הרופא או במפעל החברה לבחירת הספק.
ב. מתן ליווי ו/או ייעוץ לחברה ולעובדיה בנושאים שונים בתחום הרפואה ו/או הרפואה התעסוקתית.
ג. מתן הפניות למוסד לביטוח לאומי או לקרן הפנסיה בעת הצורך.
ד. הכנת חוות דעת ומסמכים אחרים כנדרש מעת לעת בקשר עם בדיקות וניטורים סביבתיים הנערכים אצל החברה.
ה. שיתוף פעולה וקיום פגישות עם גורמי חוץ שונים וביניהם מפקח עבודה אזורי, נציגי משרדי הממשלה, נציגים של המוסד לביטוח לאומי (בין היתר, בעניין שמירת הריון או תאונות עבודה), והיועצים המשפטיים של החברה כמו במקרים בהם יידרש ייצוג רפואי, לרבות מול ביטוח לאומי, קרנות פנסיה ומוסדות שיפוטיים ומעין שיפוטיים בתאום מראש עם הספק. מובהר, כי פגישות מחוץ למרפאת הספק יתקיימו רק במקרים בהם לא ניתן לקיים את הפגישה במרפאת הספק, או בשיחה טלפונית, שיחת וידאו או פתרון מתאים אחר בנסיבות העניין.
ו. עיון באישורים רפואיים לרבות מטעם רופאים תעסוקתיים, הנחיית החברה להתאמות הנדרשות בעבודה ומתן המלצות ביחס לעובדים בעלי הגבלות רפואיות.
ז. שיתוף פעולה, ככל שיידרש, עם "שירות רפואי מוסמך" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה כגון: גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש וכו', לצורך קבלת והעברת מידע ככל שיידרש, לרבות בקשר עם בדיקות אודיומטריות שיבוצעו על ידי רופא מורשה בשירות רפואי מוסמך. מובהר כי הספק שייבחר לא יידרש לבצע בדיקות אודיומטריות ו/או לספק פנקסי בריאות.
ח. הנפקת חוות דעת לחברה ולעובדיה, ולרבות גורמים שונים וביניהם המוסד לביטוח לאומי, קרנות פנסיה ומוסדות שיפוטיים ומעין שיפוטיים אם ידרשו לכך.
ט. המצאת אישורי קבלה ו/או חזרה לעבודה.
3. היקף השירותים ואופן אספקתם
3.1 הספק יידרש לספק את שירותי הרפואה לעובדי החברה, שמספרם כיום הינו כ-150 עובדים, בהתאם לצורך ולדרישת החברה.
3.2 השירותים יסופקו במרפאת הספק ובהתייעצות טלפונית. ככל שיהיה צורך בקיום פגישות באתרי החברה או במען אחר יעשה הדבר בתאום מראש עם הספק, ורק במקרים חריגים בהם לא ניתן לקיים את הפגישה במרפאת הספק, בשיחת טלפון, בשיחת וידאו או באמצעי מתאים אחר בנסיבות המקרה.
3.3 ככלל הספק יידרש להיות זמין לצורך מתן השירותים לחברה באופן רציף בימים ראשון עד שישי לרבות באמצעות ייעוץ טלפוני במקרה הצורך, בין בעצמו ובין באמצעות רופא תעסוקתי אחר מטעמו.
3.4 ככל שהרופא יבחר לקיים את הבדיקות במרפאתו, מרפאת הספק תמצא במרחק שלא יעלה על 95 ק"מ בקו אווירי משטח מפעלי החברה בנאות חובב. בבחירת הספק תינתן עדיפות למציע שמרפאתו קרובה למפעלי החברה.
4. עיקרי ההתקשרות עם הספק
ככל שהחברה תחליט על הזמנת שירותי הרפואה מספק כלשהו, יחולו, בין היתר, התנאים הבאים:
4.1 הספק יידרש לקיים ולהציג לחברה במהלך תקופת ההתקשרות רישיונות והיתרים תקפים לצורך מתן שירותי הרפואה לכל משך תקופת ההתקשרות.
4.2 על הספק להיות מבוטח בביטוחים המתאימים במשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות בגין אחריות מקצועית ואחריות צד ג'.
4.3 תקופת ההתקשרות תהיה בת 24 חודשים, שתחילתה במועד חתימת הסכם ההתקשרות. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 (שלוש) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים. החברה תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות בכל עת במתן הודעה מראש של 60 יום.
4.4 ההתקשרות איננה על בסיס בלעדי והחברה תהיה רשאית לקבל שירותים זהים או דומים, או חלק מהם, מגופים אחרים.
4.5 לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין החברה ובין הספק או מי מטעמו.
מובהר כי התנאים האמורים אינם ממצים את כל תנאי ההתקשרות בין החברה ובין הספק והסכם התקשרות בין הצדדים, הכולל את כלל פרטי ההתקשרות לרבות היקף וטיב הכיסויים הביטוחיים אותם יידרש הספק לרכוש, ייחתם כתנאי לתחילת ההתקשרות.
5. הצעות מחיר ומידע
ספק המעוניין להגיש הצעה יגיש לחברה פירוט בדבר העניינים הבאים:
א. תיאור כללי אודות הספק, לרבות שם הספק, מס' זיהוי, מען המרפאה, שם איש קשר ותפקידו, טלפון פקס ודוא"ל ליצירת קשר;
ב. התמורה הנדרשת על ידי הספק הינה עבור כל שעת עבודה או עבור תשלום חודשי קבוע (ריטיינר) בגין מתן שירותי רפואה תעסוקתית, כמפורט בסעיף 2 לעיל;
לצורך השוואת ההצעות (ולצורך זה בלבד), הצעת מחיר במתכונת של תשלום חודשי קבוע (ריטיינר) תוכפל ב-12 חודשים, ותחולק ב-50, בהתאם לנוסחת החישוב הבאה:
מובהר כי אין בנוסחה זו כדי להעיד על היקף העבודה הצפוי ואין בכך משום התחייבות מצד החברה להיקף עבודה מסוים, גבוה או נמוך מ-50 שעות, וכי מדובר בנתון לצורך השוואת ההצעות בלבד.
ג. פירוט מספר הרופאים המומחים ברפואה תעסוקתית וניסיונם בתחום הרפואה התעסוקתית שיעמדו לרשות החברה מאת הספק לשם מתן השירותים כאמור לעיל;
ד. הסמכות, היתרים ורישיונות נוספים לעניין תקנות הבטיחות בעבודה ככל שיש לספק;
ה. פירוט זמינות הספק לביצוע ההתקשרות: הימים והשעות בשבוע בהם יעמוד הספק ורופאיו לרשות החברה. יובהר כי נדרשת זמינות במרפאת הספק לפחות שני ימים בשבוע וכן זמינות טלפונית לטובת החברה בימים ראשון עד שישי;
ו. פירוט הותק והניסיון של הספק ו/או מי שיספק את השירותים מטעמו בתחום שירותי הרפואה תעסוקתית;
ז. גופים להם סיפק/ מספק הספק שירותי רפואה תעסוקתית, לרבות משך מתן השירותים ופרטי איש קשר באותו הגוף.
יובהר כי המחירים כוללים את כלל הוצאות האחרות אשר הספק עשוי להידרש להן לשם ביצוע השירותים המפורטים בסעיף 2 לעיל, לרבות תנאים סוציאליים לעובדיו, תקורות וכד', למעט הוצאות נסיעה אשר ישולמו לספק בהצגת חשבונית וקבלה.
את הצעת המחיר ופרטי המידע הנדרש, כמפורט לעיל, יגיש הספק עד ליום 23 בנובמבר 2017 ועד בכלל, לכתובת הדואר האלקטרוני: gisela@escil.co.il
לידי שיסלה פרנקל מנהלת משאבי אנוש של החברה.

6. כללי
החברה תהיה זכאית לשמור את פרטי המציעים ו/או הצעותיהם ו/או כל חלק מהם בידיה, ולעשות בהם שימוש לפי שיקול דעתה.
החברה איננה מחויבת לקבל את הצעת הספק או כל הצעה שהיא. מובהר כי בקשה זו איננה מהווה התחייבות של החברה להתקשר עם מי מהמציעים ו/או עם גורם כלשהו בקשר עם מתן שירותים כאמור, בין בתנאים המפורטים לעיל ובין אם בכלל. למען הסר ספק מובהר כי על בקשה זו לא יחולו דיני המכרזים.