גליון 148 ביטאון האגודה הישראלית לסכרת איל

14 איל 2023 מאי יק ִ ח ְ צ ַ ם מ ָ עוֹל ָ ה ים ִ ק ֲ ז צוֹח ָ א זאביק זהבי עדיין ר ֶ כּוֹש ַ ל ה ֶ ךְ א ֶ ר ֶ דּ ַ בּ ים ִ יּ ַ יכוּת ח ֵ ת א ָ צ ְ ה - ק ֶ ם רוֹצ ָ ד ָ ן-א ֵ בּ ַ ה ר ֶ יוֹשׁ ְ עוֹד בּ ְ שׁ - ו ֵ ר י ָ ב ְ ה כּ ָ ס ָ נ ְ ר ַ י פּ ִ כּ ים ִ א ָ נ ְ תּ ַ ר ה ֶ ת ֶ ין י ֵ יו, בּ ָ שׁ ְ כ ַ יךְ ע ִ ר ָ הוּא צ ְ ו ר! ֶ כּוֹשׁ ַ ל ה ֶ ךְ א ֶ ר ֶ דּ ַ כוֹן - בּ ָ ק מ ַ ר קוּף ָ ה ז ֶ ז ָ יל ח ִ ב ְ שׁ ִ ל בּ ֹ כּ ַ ה ה ֶ שׂ ֲ ע ַ נוּ נ ְ ח ַ נ ֲ א ת ֶ ל ֶ פּ ַ תּ ְ שׁ ִ ס מ ֶ ר ֶ ל כּ ָ ק כּ ֵ לּ ַ ס ְ אוֹ ל קוּף ָ ג שׁ ַ ם גּ ִ ת, זוֹ ע ֶּ מ ֶ חוּמ ְ מּ ַ ה ה ָ יכ ֵ ר ְ בּ ַ וּב ת... ֶ ל ֵ כ ְ תּ ַ י ה ֵ מ ְ ה בּ ֶ ח ְ שׂ ִ ה - נ ָ דּ ְ מ ֶ ת ח ַ יּ ִ כ ְ שׂ ה ָ יכ ִ מ ְ ׂ שּ ַ ת ל ַ ח ַ תּ ִ פוּי - מ ָ ם שׁ ָ ד ָ א ֶ שׁ ְ ר, כּ ֶ ק ֹ בּ ַ בּ ר, ֶ שׁ ֹ ל א ֶ יּוּךְ שׁ ִ יו ח ָ נ ָ ל פּ ַ ע ְ - ו ְ פּ ֵ חוֹר ה ָ יכ ִ מ ְ יבוֹת ס ִ כ ְ שׁ 70 יץ", ִ בּ ְ ר ַ ה "מ ָ תּ ַ א ר"... ֶ ת כּוֹשׁ ַ ע ְ ה "שׁ ֶ ז ְ א ל ֵ יוֹט קוֹר ְ יד ִ מוֹ א ְ וּכ ם: ָ ת ָ מ ְ כ ָ ח ְ רוּ, בּ ְ מ ָ ם, א ָ רוֹנ ְ כ ִ ינוּ, ז ֵ מ ָ כ ֲ י ח ִ כּ ילוּ...) ִ א ְ יא"... (כּ ִ ר ָ גוּף בּ ְ ה - בּ ָ יא ִ ר ְ שׁ בּ ֶ פ ֶ "נ ם ָ ת ְ סּ ַ ן ה ִ ת, מ ֶ ר ֶ ית, אוֹמ ִ ר ָ ז ְ כ ַ א ָ ה ה ָ א ְ ר ַ מּ ַ ה ְ ו ילוֹ... ִ ילוּ ק ִ פ ֲ א ָ תּ ְ ד ַ ר ָ לֹּא י ֶ שׁ ים ִ ר ָ קוֹלוֹת תּ ְ שׁ ִ ם, וּמ ָ סּוּל ַ ל ה ַ ס ע ֵ פּ ַ ז, ט ָ א ם ִ י ַ נּ ִ רוֹק שׁ ֲ ח ַ ת ְ ץ ו ֵ מּ ַ א ְ ת ִ ת ְ ו ים ִ יר ִ ר ְ צוּיוֹת שׁ ְ ו ַ כּ ְ תּ ִ ם, ה ָ מוֹ כּוּל ְ ל, כּ ֵ בּ ַ ק ְ וּת ם... ִ י ַ נּ ַ ל אוֹפ ַ ה ע ָ יב ִ כ ְ ר ָ רוֹב ה ֵ מ יחוֹת ֵ ת ר ַ יע ִ נ ְ מ ִ ט, ל ְ נ ַ אוֹדוֹר ֶ ח דּ ַ כּ ְ שׁ ִ ל תּ ַ א ְ ו ח! ַּ ת ֶ מּ ַ ל ה ַ ח - ע ַ תּ ֶ מּ ִ ר מ ֵ ר ְ ח ַ תּ ְ שׁ ִ ת ְ ו כּוֹחוֹת ַ לוֹת ה ְ ד כּ ַ ה, ע ָ לּ ַ ה ק ָ יצ ִ רוּץ ר ָ ז תּ ָ א ְ ו ח... ַ ט ֶ , בּ ָ תּ ְ מ ַ לּ ִ בּוֹל - שׁ ְ ס ִ יל ל ִ ב ְ שׁ ִ י בּ ֵ ר ֲ ה כוֹן" ָ ם "מ ֵ ׁ שּ ַ ים, ה ִ יר ִ ר ְ ל שׁ ַ ר ע ָ ב ְ ים כּ ִ ר ְ בּ ַ ד ְ ם מ ִ א ְ ו ר ֶ גּ ֶ נ ְ צ ְ ור ַ ו ְ ד שׁ ְ נוֹל ְ ר ַ ם א ִ יד ע ִ מ ָ ךְ תּ ֵ הוֹל כוֹן, ָ כוֹן, נ ָ נּ ֶ ׁ ה שּ ַ ת, מ ֶ מ ֱ א ָ ת ה ֶ ר א ַ ם לוֹמ ִ א ְ ו ר!.. ֶ ג ֶ ם פּ ָ ת ְ י ס ִ נ ֲ יו - א ָ ל ֵ ה א ָ א ָ ו ְ שׁ ַ ה ְ בּ ים ִ חוֹל ַ ה ה ָ מ ָ ז ל ָ יאוּת, א ִ ר ְ בּ ַ יא ה ִ ר ה ָ יקּ ִ ע ָ ם ה ִ א ח? ַ ו ֶ ר ָ ה ה ֹ יפ ֵ אן - א ָ כ ְ ים ל ִ א ָ ם בּ ָ ינ ֵ א ים ִ לּ ִ ה מ ֵ בּ ְ ר ַ י ה ִ ל ְ אוּת, וּב ָ יּ ַ כ ְ ה ו ֶ א ָ יּ ַ ךְ כּ ַ א ח! ַ ב ֶ ׁ שּ ַ יּוּן ל ִ כוֹן, צ ָ מּ ַ ן לוֹ, ל ֵ יתּ ִ נ ט ְ פּוֹר ַ מוֹ ר ְ ה כּ ֶ ז ַ בוֹהּ ָ ר גּ ָ ים: סוּכּ ִ ר ְ אוֹמ ת! ֶ ר ֶ ח ַ ישׁ א ִ גּ ְ ר ַ ךָ, תּ ְ מ ְ צ ַ ת ע ֶ יז א ִ ז ָ תּ ט ְ פּוֹר ְ ק ס ַ ה לֹא ר ֶ ה ז ָ יכ ִ ל ֲ ה ֶ ים שׁ ִ ר ְ אוֹמ ת! ֶ ר ֶ ית סוּכּ ִ ח ְ פ ַ יוֹת וּמ ְ לוֹר ָ יד ק ִ ם מוֹר ַ ה גּ ֶ ז ל ַ סּ ַ יא לֹא בּ ִ ם ה ָ נ ְ מ ָ ית א ִ נ ָ גּוּפ ַ ילוּת ה ִ ע ְ פּ ַ ה ר ֶ יוֹק ְ ה בּ ֶ ה לֹא עוֹל ֶ כוֹן - ז ָ ה לֹא מ ֶ ם ז ִ א ְ ו ל" ָ ס ְ פ ַ ן ס ָ ק ְ ח ַ ה "שׂ ֶ י ְ ה ִ ל תּ ַ ל! א ֵ מּ ַ ע ְ ת ִ ה ְ ז קוּם ו ָ א ר ֶ ל בּוֹק ָ ה כּ ָ לּ ַ ה ק ָ ע ָ ה שׁ ֶ ז ְ ישׁ ל ִ דּ ְ ק ַ תּ ת ֶ ר ֶ קּ ַ שׁ ְ ה לֹא מ ָ ל ְ ב ַ טּ ַ ה ֶ ים שׁ ִ ר ְ ים אוֹמ ִ א ָ ט ְ פּוֹר ְ סּ ַ ה ם ֶ כ ָ ץ" ל ֵ ר "קוֹפ ָ סּוּכּ ַ ה ֶ שׁ ְ ם: / כּ ֶ כ ְ מ ְ צ ַ מּוּ ע ַ ר ְ ל תּ ַ א ת! ֶ ר ֶ סּוּכּ ַ י ה ֵ נ ְ פּ ִ ם מ ֶ כ ְ ת גּוּפ ֶ נוּ א ְ ס ַ ח מוֹת ָ צ ֲ ' ע ַ ץ תּ ֵ לּ ַ ח ְ עוֹת / וּנ ָ מ ְ ע וּד ַּ ז ֶ י ַ יע ִ ק ְ שׁ ַ נ ר! ֶ אוֹשׁ ְ כּוֹת בּ ְ ז ִ י ל ֵ ד ְ כּ חוֹן ָ יט ִ ב ְ ם בּ ֵ דּ ַ ק ְ ת ִ נ ְ יכוֹן / ו ִ ל ֲ ל ה ַ אוֹן ע ְ ד בּ ַ ע ְ צ ִ נ ר! ֶ כּוֹשׁ ַ ל ה ֶ ךְ א ֶ ר ֶ דּ ַ בּ

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz