ביטאון האגודה הישראלית לסכרת 149

14 איל 2023 אוגוסט יק ִ ח ְ צ ַ ם מ ָ עוֹל ָ ה ים ִ ק ֲ ז צוֹח ָ א זאביק זהבי עדיין תובנות בעניין אריכות החיים: 41 יל ִ ג ְ ר בּ ַ ט ְ פ ִ גּוּף נ ַ יתוּח ִ פ ְ ם בּ ָ עוֹל ָ לּוּף ה ַ א 54 יל ִ ג ְ ת בּ ֵ ט מ ְ פּוֹר ְ סּ ַ יכוֹן ה ִ ל ֲ יא ה ִ צ ְ מ ַ מ 57 יל ִ ג ְ ת בּ ֵ לוּת מ ְ מּ ַ ע ְ ת ִ ה ַ יא ה ִ צ ְ מ ַ מ 60 יל ִ ג ְ ת בּ ֵ ה מ ָ אדוֹנ ָ אר ָ ל מ ֶ ג ֶ דּוּר ַ כּ ַ ן ה ָ ק ְ ח ַ שׂ את - ֹ ת ז ַ עוּמ ְ ל 88 יל ִ ג ְ ת בּ ֵ ה מ ָ ל ֶ ן נוּט ָ ר ְ צ ַ י 94 יל ִ ג ְ ת בּ ֵ ן מ ֶ 'יק ִ יד צ ְ י ָ ר ְ י פ ִ ק ָ ט ְ נ ֶ יא ק ִ צ ְ מ ַ מ 98 יל ִ ג ְ ת בּ ֵ י מ ִ ק ְ יס ִ ו ָ ן ה ָ ר ְ צ ַ י 102 יל ִ ג ְ ת בּ ֵ טוֹן מ ְ ס ְ ינ ִ יוֹת ו ְ ר ַ יג ִ סּ ַ ן ה ָ ר ְ צ ַ י 104 יל ִ ג ְ ת בּ ֵ ה מ ָ מ ְ ואר ָ ו ָ ׁ שּ ַ יא ה ִ צ ְ מ ַ מ 116 יל ִ ג ְ ה בּ ָ מ ָ ד ֲ ת א ַ יד ִ ע ְ ר ִ ת בּ ֵ יוּם מ ְ אוֹפּ ָ ה ה ֶ לּ ַ ג ְ מ ים? ִ יּ ַ ה ח ָ יכ ִ ר ֲ א ַ ית מ ִ נ ָ ילוּת גּוּפ ִ ע ְ פּ ֶ ה שׁ ָ נ ָ ק ְ ס ַ מּ ַ ים ל ִ א ְ רוֹפ ָ יעוּ ה ִ גּ ִ יךְ ה ֵ א ם! ִ י ַ ת ָ נ ְ י שׁ ִ קוֹשׁ ְ י בּ ַ ץ - ח ֵ רוֹצ ְ ת ִ ץ וּמ ָ ר ֶ ב שׁ ָ נ ְ ר ַ א ָ יאוּת: ה ִ צ ְ מּ ַ בּ ה!!! ָ נ ָ שׁ 400 ט ַ ע ְ מ ִ י כּ ַ ז - ח ָ ט לֹּא ז ַ ע ְ מ ִ כּ ֶ ב, שׁ ָ צּ ַ את, ה ֹ ת ז ַ עוּמ ְ ל עוד תובנות: בחיים, כמו בחיים... ים ִ ל ְ מּ ַ ע ְ ת ִ יא וּמ ִ ר ָ ים בּ ִ ל ְ ים, אוֹכ ִ ים, לֹא שׁוֹת ִ נ ְ ׁ שּ ַ ע ְ לֹּא מ ֶ ים שׁ ִ שׁ ָ נ ֲ א ָ ים ה ִ נ ֵ כּ ְ ס ִ מ ה... ָ מּ ִ עוּ מ ְ ד ֵ לֹא י ָ מוּתוּ ו ָ ם י ֵ ד ה ָ ח ֶ יום א דוֹל. ָ יפּוּר גּ ִ י ס ִ ל ְ ים בּ ִ ח ֵ מ ְ יוֹת שׂ ְ ה ִ שׂוּ ל ְ פּ ַ . ח ַ ח ֵ מ ָ ם סוֹף שׂ ַ יפּוּר ע ִ שׂוּ ס ְ פּ ַ ח ְ ל תּ ֶ א יּוֹת. ִ ט ְ נ ַ רוֹמ ֵ יּוֹת מ ִ פוּא ְ ישׁוֹת ר ִ ג ְ ר פּ ֵ י יוֹת ִ שׁ ל ֵ רוֹן י ֲ ח ַ א ָ ן ה ַ מ ְ זּ ַ ר: בּ ֵ גּ ַ בּ ְ ת ִ י מ ִ נ ֲ א ֶ י שׁ ִ ה ל ֶ א ְ ר ִ נ רוֹנוֹת: ְ סּ ֶ ח ְ רוֹנוֹת ו ְ ת ִ שׁ י ֵ י 80 יל ִ גּ ַ ל ַ יע ִ גּ ַ ה ְ ל חוֹק!!! ָ ר ֵ ים מ ִ יוֹט ְ יד ִ א ָ ת ה ֶ ים א ִ ם רוֹא ֶ תּ ַ ל א ָ ב ֲ רוֹב - א ָ קּ ִ יּוֹת מ ִ אוֹת ָ ת ה ֶ ים א ִ ם רוֹא ֶ כ ְ ינ ֵ א ים! ִ נ ָ ד ְ ח ַ פ ְ ה ל ֶ ב - ז ֵ אוֹי ָ ה ֵ מ ַ רוֹח ְ ב ִ ל ל ָ ב ֲ י - א ִ לּ ֶ ב שׁ ֵ אוֹי ָ ב ל ָ שׁ ְ ח ֶ ד נ ָ וֹקוֹל ׁ שּ ַ ה !! ַ כּוֹח ְ שׁ ִ ים ל ִ יל ִ ח ְ ת ַ ם מ ֶ תּ ַ ל... - א ֹ כּ ַ ים ה ִ ע ְ ר יוֹד ָ ב ְ ם סוֹף סוֹף כּ ֶ תּ ַ א ֶ שׁ ְ ה כּ ֶ ר, ז ָ בוּגּ ְ יוֹת מ ְ ה ִ ל ְ ר בּ ֵ יוֹת ְ בּ ַ רוּע ָ גּ ַ ה ינוּ. ֵ נ ָ פ ְ יעוּ בּ ִ הוֹפ ֶ ים שׁ ִ ט ָ מ ְ קּ ַ ת ה ֶ ה א ֶ א ְ ר ִ לֹּא נ ֶ י שׁ ֵ ד ְ ת כּ ֶ שׁ ֶ ל ֱ ח ֶ נוּ נ ָ לּ ֶ ה שׁ ָ יּ ִ א ְ ר ָ ה ינוּ... ֵ ל ָ ת ע ֶ יקוֹר ִ בּ ַ ת ה ֶ א ַ מוֹע ְ שׁ ִ י לֹא ל ֵ ד ְ ת כּ ֶ שׁ ֶ ל ֱ ח ֶ נוּ נ ָ לּ ֶ ה שׁ ָ יע ִ מ ְ ׁ שּ ַ ה

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz