ביטאון האגודה לסוכרת גיליון מס' 144

15 איל 2022 מאי יק ִ ח ְ צ ַ ם מ ָ עוֹל ָ ה ים ִ ק ֲ ז צוֹח ָ א זאביק זהבי עדיין הורוסקופ ם ַ ם גּ ֵ ן! / ה ָ י ְ נ ִ ל ע ָ ה כּ ֶ ז ָ ם בּ ֶ ה ָ ין ל ֵ שׁוּט א ָ ים, פּ ִ קוֹפּ ְ ים הוֹרוֹס ִ א ְ ת לֹא קוֹר ֶ ר ֶ י סוּכּ ֵ ן: / חוֹל ָ צוּי ְ קוּפּ מ ְ ם ס ֶ כ ְ יל ִ ב ְ שׁ ִ י בּ ִ שׁ ל ֵ י אוֹת ְ ר ִ ים ל ִ כ ְ ם לֹא הוֹל ֵ ן" / ה ָ עוּנ ְ ה מ ֶ י ְ ה ִ ר י ָ ח ָ יד "מ ִ מ ָ ם תּ ָ ל ְ צ ֶ י א ִ ן / כּ ָ נ ְ ת דּ ֶ ר ֶ סּוּכּ ַ י ה ֵ יר, חוֹל ִ ו ֲ א ָ ג ה ֶ ז ֶ מ ְ ים בּ ִ נ ְ י ְ נ ַ ע ְ ת ִ לֹא מ ידוֹת" ִ ת ֲ ת ע ֶ דּ ֶ גּ ַ ג "מ ָ מּוּשׂ ַ ם ה ֶ צ ֶ ם ע ֶ יה ֵ ינ ֵ ע ְ בּ ֶ י שׁ ֵ נ ְ פּ ִ א מ ָ לּ ֶ ין / א ִ נ ֲ ם הוּא א ָ מ ֲ ע ַ טּ ֶ י שׁ ֵ נ ְ פּ ִ א מ ָ ק ְ ו ַ או דּ ָ ל ְ ין / ו ִ נ ְ גּ ַ ט ְ צ ִ שׁוּם א ה ֶ פ ָ ק ְ ים בּ ִ א ְ ם לֹא קוֹר ַ ם גּ ֵ י דּוֹט... / ה ִ ט ְ נ ַ י - א ִ פוּא ְ ר ָ ח ה ָ מּוּנ ַ שׁ בּ ֵ מּ ַ תּ ְ שׁ ִ ה ְ ם ל ִ ית, אוֹ א ִ ית, לוֹג ִ ימ ִ נ ְ ה פּ ָ יר ִ ת ְ / הוּא ס "IN ה " ֶ זּ ֶ ילוּ שׁ ִ פ ֲ ה, א ָ ימ ִ ל ְ שׁ ַ מּ ַ ה ה ָ פוּא ְ ר ָ ים ל ִ ם לֹא פּוֹנ ֵ ה ְ ין...) / ו ִ א ֶ פ ָ שׁ בּוֹ ק ֵ ם י ַ ג ְ ם - ו ֶ ה ָ חוֹר ל ָ ה שׁ ָ כ ָ ם כּ ַ חוֹר (גּ ָ שׁ ק ַ שׁ ר ֵ ה י ֶ לּ ֵ א ָ ים ה ִ יּ ַ ח ַ לּ ֶ שׁ ַ ע ֵ ה יוֹד ֶ ל חוֹל ֹ י כּ ֵ ר ֲ ת / ה ַ ח ְ ד מוּשׁ ָ ם מוֹס ֵ ים ה ִ יּ ִ יב ִ ט ָ נ ְ ר ֶ ט ְ ל ַ ים א ִ א ְ ם רוֹפ ֶ יה ֵ ינ ֵ ע ְ י בּ ִ רוּר, כּ ָ / בּ ת... ַ ח ַ ה א ָ יב ִ ט ָ נ ְ ר ֶ ט ְ ל ַ א ה ֶ ם הוֹו ִ לוֹת...) / ע ֲ ח ַ מ ְ יר בּ ִ שׁ ָ ר (ע ָ ב ָ ם ע ִ ים ע ִ שׁ ָ נ ֲ ם, א ֶ צ ֶ ע ְ ם, בּ ֵ ה ֶ לּוֹת / שׁ ַ ג ְ ר ל ָ יו מוּתּ ָ שׁ ְ כ ַ ת, ע ֶ ר ֶ י סוּכּ ֵ י חוֹל ֵ בּ ַ ג ְ ל ם ֵ יּוֹם ה ַ ה ֶ רוֹת שׁ ְ מ ַ ל ְ יד / ו ִ ת ָ י ע ִ ל ְ ים בּ ִ שׁ ָ נ ֲ ם א ֵ ה ֶ ר שׁ ַ ר לוֹמ ָ שׁ ְ פ ֶ י א ִ ל א ָ ב ֲ יד) / - א ִ גּ ַ ה ְ ר ל ָ שׁ ְ פ ֶ הוּ, א ֶ ׁ שּ ַ י מ ִ ת ָ י ָ ע ְ (בּ רוֹךְ / ָ ח א ָ ו ְ ט ִ יּוֹת ל ִ נ ְ כ ָ יו תּ ָ ל ָ ים ע ִ ע וּבוֹנ ָ דּ ַ מּ ַ ל ה ַ ים ע ִ כ ְ סּוֹמ ֶ ים שׁ ִ שׁ ָ נ ֲ ה א ֶ לּ ֵ רוֹךְ" / א ְ י בּ ֵ ל ֱ רוֹךְ א ְ י "בּ ִ נּ ִ ים מ ִ כ ְ הוֹל אוּל! ָ ן שׁ ַ מ ְ ל ז ַ ים ע ִ יּ ַ יּוּק ח ִ ד ְ ר לֹא בּ ָ ב ְ ם כּ ֵ ם - ה ָ ל ָ זּ ַ מ ְ עוּל / וּל ְ פ ִ שׁ ְ ה ל ָ ם זוֹכ ֶ ה ָ לּ ֶ ית שׁ ִ יסוּנ ִ ח ַ ת ה ֶ כ ֶ ר ֲ ע ַ מּ ַ ה ְ ו ים ִ יּ ִ תּ ְ ר ַ סּוּכּ ַ ל ה ֶ יד שׁ ִ ת ָ ע ֶ ת ה ֶ ר א ָ שׁ ְ פ ֶ י א ִ ל, א ָ ל ְ כ ִ קוֹפּ... / בּ ְ טוֹס ָ ט ְ ס ִ ם לֹא ל ַ ג ְ קוֹפּ / ו ְ הוֹרוֹס ְ ים ל ִ ק ָ ק ְ ז ִ ם לֹא נ ֵ ה ֶ ךְ שׁ ָ כּ יּוֹם ַ ה ְ לוֹת! / ו ָ ל ְ כ ַ שׂוֹת ה ֲ ע ַ סוּר ל ָ א ְ ר ו ֵ ח ַ ת א ֶ ר ֶ ה סוּכּ ֶ חוֹל ֵ ה מ ֶ י שׁוֹנ ִ ת ְ ר ַ ל סוּכּ ָ כּ ֶ י שׁ ֵ נ ְ פּ ִ לּוֹת / מ ַ ג ְ אשׁ וּל ֹ ר ֵ פוֹת מ ְ צ ִ ל א ֵ נוֹשׂ ְ ה בּ ָ צוּמ ֲ מוּת ע ְ דּ ַ ק ְ ת ִ ם ה ַ יּוֹם גּ ַ שׁ ה ֵ י ְ יפוֹת" / ו ִ ל ֲ ת ח ַ יר ִ פ ְ ל "תּ ַ ע ְ ית" ו ִ ישׁ ִ ה א ָ מ ָ א ְ ת ַ ה ְ ה בּ ָ פוּא ְ ל "ר ַ ים ע ִ ר ְ בּ ַ ד ְ מ פוֹת! ָ י ְ ים טוֹבוֹת ו ִ נ ָ ה שׁ ֵ בּ ְ ר ַ ת ה ֶ ר ֶ סּוּכּ ַ ם ה ִ יוֹת ע ְ ח ִ ט ל ֵ ל ְ ח ֶ ה ְ ר בּ ָ שׁ ְ פ ֶ א ֶ ךְ שׁ ָ רוּפוֹת / כּ ְ תּ ַ ה ַ מוֹע ְ שׁ ִ ילוּ ל ִ פ ֲ ר א ָ שׁ ְ פ ֶ ם א ָ שׁ ְ ה ו ֹ / וּפ ַ יח ִ שׁ ָ קּ ַ ק ה ְ יס ִ דּ ַ ל ה ֶ מוּט שׁ ְ יר ִ פ ְ רוֹן, ל ָ יק ִ ע ְ ים, בּ ִ קוּק ְ ת ז ֶ ר ֶ י סוּכּ ֵ יצוּר, חוֹל ִ ק ְ בּ "... ַ יח ִ שׁ ָ מ ְ ים ל ִ כּ ַ ח ְ ים: "מ ִ ר ָ ם שׁ ָ אוֹת הוּא ֶ ן, שׁ ֵ מ ָ ךְ שׁ ָ ל כּ ָ הוּא כּ ת ֶ יב א ִ ט ְ ר ַ ה ְ י ל ִ ל ְ בּ ַ ח ֵ לּ ַ ק ְ ת ִ מ ם. ִ יּ ַ ל ְ גּ ַ ר ָ ה

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz