ביטאון האגודה לסוכרת גיליון מס' 147

11 איל 2023 פברואר יק ִ ח ְ צ ַ ם מ ָ עוֹל ָ ה ים ִ ק ֲ ז צוֹח ָ א זאביק זהבי עדיין ידּוּי!) ִ ל (ו ָ ק ְ שׁ ִ מּ ַ ל ה ַ ד ע ֵ יוֹר י ִ נ ֲ א ֶ ר שׁ ַ כוֹל לוֹמ ָ י לֹא י ִ נ ֲ ל"... / א ָ ק ְ שׁ ִ ר מ ֵ שׁ "שׁוֹמ ָ מּ ַ י מ ִ נ ֲ א ֶ ים טוֹבוֹת שׁ ִ נ ָ ה שׁ ָ מּ ַ ר כּ ָ ב ְ ל!... / כּ ַ ע - הוּא לֹא ק ָ מ ְ שׁ ַ י מ ֵ תּ ְ ר ַ י, תּ ִ לּ ֶ ל שׁ ָ ק ְ שׁ ִ מּ ַ ל ה ֶ ב שׁ ָ צּ ַ מּ ַ ה ה. ֶ צ ָ קּ ַ י ל ִ תּ ְ ע ַ גּ ִ ה ֶ י שׁ ִ תּ ְ שׁ ַ גּ ְ ר ִ ה ְ ה / ו ֶ רוּצ ְ ט לֹא מ ֵ ל ְ ח ֶ ה ְ ל בּ ָ ב ֲ ל / א ָ כּ ְ תוּס ְ מ ם: ָ ר אוֹת ֵ גּ ְ ת ַ א ְ י מ ִ נ ֲ א ֶ שׁ ְ ן! / וּכ ָ צוּי ְ ה מ ֶ א ְ ר ִ ה נ ָ תּ ַ ן! א ֵ מ ָ ה שׁ ֶ א ְ ר ִ ל לֹא נ ָ ל ְ כ ִ ה בּ ָ תּ ַ ן? / א ָ י ְ נ ִ ה ע ֶ זּ ִ ה מ ֶ ה עוֹשׂ ָ תּ ַ ה א ָ י: מ ִ ים ל ִ ר ְ ים אוֹמ ִ טּוֹב ַ י ה ַ ר ֵ ב ֲ ח ַ י ו ִ תּ ְ ח ַ פּ ְ שׁ ִ מ ם, ֶ ה ָ ף ל ֵ י שׁוֹל ִ נ ֲ ז א ָ א ְ ים.../ ו ִ ינ ִ מ ֲ א ַ ם לֹא מ ֵ ר! ה ֵ ה יוֹת ֵ בּ ְ ר ַ ר: ה ֵ י אוֹמ ִ נ ֲ א ֶ שׁ ְ ים! / וּכ ִ מוֹנ ְ ים: / שׁ ִ ל עוֹנ ָ ל ְ ךְ כּ ֶ ר ֶ ד ְ ם בּ ֵ ל? - ה ֵ י שׁוֹק ִ נ ֲ ם א ֶ כ ְ תּ ְ ע ַ ד ְ ה ל ָ מּ ַ ר, כּ ֶ ד ֵ ס ְ בּ ת גּוּף"? ַ ס ָ - "מ BMI ג ָ מּוּשׂ ַ ל ה ַ ם ע ַ ע ַ ם פּ ֶ תּ ְ ע ַ מ ָ יגוּף: / שׁ ִ שׂוֹת א ֲ ע ַ י ל ִ ל ְ ים / וּב ִ נ ָ פּ ַ ר ל ָ שׁ ָ י ד ָ דּ ַ מּ ַ ה ֶ ם שׁ ָ ד ָ ן, א ֵ כ ְ / וּב ַ יבּוּע ִ ר ָ ים) בּ ִ ר ְ ט ֶ מ ְ ה (בּ ָ גּוֹב ַ ק בּ ָ חוּל ְ ק"ג מ ְ גּוּף בּ ַ ל ה ָ ק ְ שׁ ִ ל מ ֶ ישׁוּב שׁ ִ ח ֵ ל מ ֵ בּ ַ ק ְ ת ִ מּ ֶ / שׁ ַ דוּע ָ י י ֵ ד ְ ו ַ בוּע ָ ד ק ָ דּ ַ הוּ מ ֶ יר: ז ִ בּ ְ ס ַ י מ ִ נ ֲ א ַ ו י, ִ לּ ֶ ים שׁ ִ ר ָ ק ְ י, י ִ לּ ֶ גּוּף שׁ ַ ת ה ַ ס ָ יא / וּמ ִ ׂ שּ ַ ת ה ַ יר ִ ב ְ שׁ ִ ב ל ֵ ר ָ ק ְ ת ִ הוּא מ ֶ י שׁ ֵ ר ֲ , ה 30- ִ ל 25 ין ֵ לּוֹ הוּא בּ ֶ ד שׁ ָ דּ ַ מּ ַ ם ה ִ י / א ִ ס ֲ ח ַ ן י ֶ אוֹפ ְ ר - בּ ֶ ד ֵ ס ְ הוּא בּ 24 לּוֹ ֶ שׁ ר!! ֶ ת ֶ ת י ַ נ ָ מ ְ שׁ ַ ה - ה ָ רוּר ְ ה בּ ָ צוּר ְ ר בּ ֵ אוֹמ ֶ ה שׁ ָ ! מ 31 יא ִ ר / ה ֶ ת ֵ ס ְ לֹא בּ ְ לוּי ו ָ ג ְ ם בּ ֶ כ ָ ר ל ַ אוֹמ עוּת ְ נ ָ ימ ִ ס, ה ְ ינ ִ ק ְ ט ֶ ת א ַ ט ֶ יא ִ ת... / דּ ֶ ר ֶ אוּשׁ ְ מּ ַ גּוּף ה ַ ת ה ַ ס ָ מ ְ ל ַ יע ִ גּ ַ ה ְ ה ל ָ ו ְ ק ִ ת ְ ת / בּ ֶ ר ֶ ח ַ את אוֹ א ֹ ז ָ ה כּ ָ ט ֶ יא ִ ה דּ ֶ י עוֹשׂ ִ נ ֲ א ֶ ים שׁ ִ נ ָ ה שׁ ָ מּ ַ ר כּ ָ ב ְ ה: כּ ָ כ ָ ז כּ ָ א ם, ֶ ח ֶ ת ל ַ ט ֶ יא ִ ים) / דּ ִ יכּוּח ִ ים וּו ִ יבּוּנ ִ י ס ִ ל ְ יוֹם (בּ ְ יוֹת ל ְ לוֹר ָ קּ ַ ה 1000 ת ַ ט ֶ יא ִ ים / דּ ִ נ ָ ה שׁוּמ ֵ בּ ְ ר ַ ה ְ ר ו ָ שׂ ָ יאוֹ - בּ ֵ ל ָ ים / פּ ִ בּוֹנ ְ ל ֶ יבּוּי ח ִ ר ְ ימוֹת ו ֵ מ ְ ח ַ ת פּ ַ יל ִ כ ֲ א ֵ מ ח!) / ַ צ ֶ ת ר ַ ט ֶ יא ִ ם: דּ ַ את גּ ֵ ר ְ ק ִ נ ְ ח / (ו ַ צ ֶ נּ ַ ת ל ֶ כ ֶ שׁ ְ מ ִ נּ ֶ ב, שׁ ָ ע ָ ת ר ַ ט ֶ יא ִ ח אוֹ דּ ַ ס ָ ת כּ ַ ט ֶ יא ִ ילוּ דּ ִ פ ֲ י א ִ ית ִ יס ִ ים / נ ִ פּוּח ַ ץ תּ ֶ ת חוֹמ ַ ט ֶ יא ִ רוּב אוֹ דּ ְ ת כּ ַ ט ֶ יא ִ דּ גוּר! ָ ה ס ֶ אשׁוֹן - פּ ִ ל ר ָ ל ְ יבוֹת: כּ ֵ י תּ ֵ אשׁ ָ ס: ר ַ פּ ְ ר ַ ת כּ ַ ט ֶ יא ִ ה: דּ ָ כוֹנ ְ י נ ִ כ ֲ ה ַ רוּר / ו ָ ה בּ ֶ פוּל, ז ָ ים כּ ִ ינ ִ מ ְ שׁ ַ ד מ ָ יּ ִ ים וּמ ִ ז ְ ר ַ יאוֹן, מ ֵ ד ְ קוֹר ָ טוֹת יוֹיוֹ אוֹ א ֶ יא ִ יצוּר - דּ ִ ק ְ בּ י... ִ ים ל ִ ע ָ ל ט ֹ כּ ַ י - ה ִ לּ ֶ ים שׁ ִ א ָ תּ ַ ם ה ִ ה ע ָ י ָ ע ְ י בּ ִ שׁ ל ֵ ים: י ִ ר ְ אוֹמ ֶ מוֹ שׁ ְ י / וּכ ִ ים ל ִ א ְ ת ַ תּ ֶ ה שׁ ָ ט ֶ יא ִ צוֹא דּ ְ מ ִ י ל ִ תּ ְ ח ַ ל ְ צ ִ ם לֹא ה ַ ע ַ ף פּ ַ א ְ / ו עוֹת ָ שׁ 16 ךְ ֶ שׁ ֶ מ ְ ים בּ ִ ל ְ רוּחוֹת"! / לֹא אוֹכ ֲ א ָ ין ה ֵ ים בּ ִ מ ָ א: "צ ָ ר ְ ק ִ נּ ֶ ר שׁ ָ מ ֲ א ַ יתּוֹן מ ִ ע ָ א בּ ֵ י קוֹר ִ נ ֲ א ְ חוֹת / ו ָ נּ ַ י ה ִ ל ְ יוֹן, בּ ָ יס ִ ל נ ָ כ ְ ה, ל ָ ב ָ ר ְ ק ַ ל ה ָ כ ְ ן ל ָ י, מוּכ ִ נ ֲ א ַ ו לֹא ְ יד ו ִ מ ְ ת ַ ה ְ ר - ל ָ יק ִ ע ָ / ה 6/18 אוֹ 7/17 ת ַ ס ְ יר ִ ג ְ ה ל ֶ ת ז ֶ נּוֹת א ַ שׁ ְ ב, ל ָ ג ֲ ר, א ָ שׁ ְ פ ֶ חוֹת...) / (א ָ ת פּ ָ צ ְ צוּי ק ָ ל, (ר ֹ כּ ַ כוֹל ה ֱ א ֶ ר ל ָ שׁ ְ פ ֶ עוֹת א ָ שׁ 8 ךְ ֶ שׁ ֶ מ ְ וּב ל ֵ לּ ַ פּ ְ ת ִ ה ְ ן ל ָ י מוּכ ִ ית ִ י ָ אן! / ה ָ ד ָ מ ָ ת ר ַ ט ֶ יא ִ ה): דּ ֶ ה דּוֹמ ֶ זּ ֶ תוֹדוּ שׁ ְ ה (ו ֶ ז ְ י ל ִ את ָ ר ָ ן / ק ָ ד ְ פּ ַ ק ְ ן ו ָ ד ְ ק ַ ד שׁ ֹ א ְ י מ ִ ית ִ י ָ ה ְ י ו ִ צ ֵ ח ָ ה ו ָ נ ָ ה שׁ ֶ ת ז ֶ י א ִ ית ִ שׂ ָ שׁ!) / ע ֵ א ָ י ְ ת ִ ה ְ ל ר! ַ ז ָ לוּם לֹא ע ְ ה: כּ ָ אט ֶ י ְ דּ ִ מוֹ בּ ְ ה - כּ ָ אט ֶ י ְ דּ ִ ל בּ ָ ב ֲ ר / א ָ ע מוּז ַ מ ָ ׁ שּ ִ ה י ֶ זּ ֶ ה שׁ ָ מּ ַ ד כּ ַ ד, ע ַ מ ֲ מוּח ְ ל ַ ח ֵ ה שׁוֹל ָ תּ ַ ל א ֶ ק ֶ שׁ 850 ת ַ מוּר ְ ה! / תּ ָ ד ָ גּ ַ ין זוֹ א ֵ לֹא! א ְ ו Day Two הּ ָ ים ל ִ א ְ ע! / קוֹר ָ דּ ַ מ ְ ן ל ַ מ ְ צ ְ י ַ כוֹן ו ָ סוּת מ ָ ח ְ ה בּ ָ ט ֶ יא ִ ד ְ ה ל ָ נ ָ מ ְ ז ַ יתּוֹן, ה ִ ע ָ שׁוּב, בּ ְ ו ר ַ לוֹמ ְ ךָ, כּ ְ לּ ֶ יוּם שׁ ְ רוֹבּ ְ מּיק ַ ם ה ִ ית ע ִ ישׁ ִ רוּת א ֵ יכּ ֶ ים ה ִ עוֹשׂ ְ ים / ו ִ חוּק ַ ל ה ָ י כּ ִ פ ְ ל DNA- ַ ת ה ֶ ךָ א ְ ים ל ִ פ ְ צּ ַ ר ְ ע) / מ ַ ד ֵ ךְ תּ ֵ ל ל ָ ב ֲ , א ַ יח ִ ר ְ ס ַ ה (מ ָ ת צוֹא ַ יק ִ ד ְ בּ ה ָ כוֹנ ְ ה נ ָ זוּנ ְ שׁ תּ ָ מּ ַ ע / מ ַ נ ָ ימ ִ ה ְ ה ל ָ מּ ִ כוֹל וּמ ֱ א ֶ ךָ ל ְ ר ל ָ ה מוּתּ ָ ה מ ָ יר ִ בּ ְ ס ַ מּ ֶ ה, שׁ ָ י ְ צ ַ יק ִ ל ְ פּ ַ ךָ א ְ ים ל ִ ח ְ ה / שׁוֹל ָ נ ָ ק ְ ס ַ מ ְ ים ל ִ יע ִ גּ ַ מּ ֶ י שׁ ֵ ר ֲ ח ַ א ְ ים / ו ִ ק ַ דּ ְ י ַ ח ַ ם ה ִ - ע י ִ תּ ְ ק ַ פּ ְ ס ִ ית... / עוֹד לֹא ה ִ ל ָ ל ְ כּ ַ ים - בּ ִ א ְ ת ַ ה לֹא מ ָ תּ ַ ית: / "א ִ יל ִ ל ְ ה שׁ ָ גוּב ְ ל תּ ֵ בּ ַ ק ְ י מ ִ נ ֲ ה, א ָ אוּל ְ גּ ַ ף ה ַ ל ס ַ ז, ע ָ ל א ָ ב ֲ ה! / א ָ נ ָ קּ ַ ךָ סוֹף-סוֹף תּ ְ יא ל ִ ב ָ תּ ֶ שׁ הּ... ָ מ ָ עוֹל ְ ה ל ָ כ ְ ל ָ ה ה ָ ט ֶ יא ִ עוֹד דּ ְ ה / ו ָ ימ ִ ע ְ עוֹם ט ְ ט ִ ל ה ָ דּ ְ כ ֶ נּ ַ דוֹת! / ה ֵ ב ְ מוֹת כּ ָ צ ֲ שׁוּט ע ָ ךָ פּ ְ שׁ ל ֵ יּ ֶ הוֹדוֹת / שׁ ְ ן ל ַ מ ְ זּ ַ ה ַ יע ִ גּ ִ ים: ה ִ נ ָ ר שׁ ָ ב ְ י כּ ִ ר ל ֵ ד אוֹמ ָ ח ֶ ה: / א ָ קוּמ ֲ ן ע ִ י ַ ע ְ י בּ ַ ל ָ יט ע ִ בּ ַ ה ְ ים ל ִ יכ ִ שׁ ְ מ ַ ה מ ָ ח ָ פּ ְ שׁ ִ מּ ַ בּ יס): / ִ ע ְ כ ַ ילוּ מ ִ פ ֲ ה א ֶ ז ְ ין (ו ִ ב ֵ מּ ֶ ד שׁ ָ ח ֶ ל א ֶ חוֹן שׁ ָ יט ִ ב ְ ר בּ ֵ ר אוֹמ ֵ ח ַ ד א ֶ כ ֶ דוֹת...) / נ ָ כ ְ ה נ ֶ ה ז ָ כ ָ ה! (כּ ָ תּ ַ לֹא א ְ ה - ו ָ נ ֵ מ ְ ת שׁ ָ צ ְ ךָ ק ְ לּ ֶ ס שׁ ֶ ר ֶ כּ ַ ק ה ַ ת: זוֹ ר ֶ ר ֶ אוֹמ ה ָ מּ ַ ךָ כּ ְ ת ל ַ פּ ְ יכ ִ ה א ָ ים: מ ִ ר ְ ים אוֹמ ִ ד ָ ל ְ יּ ַ ה ְ ה... / ו ֶ ז ְ ר ַ ד מ ָ יּ ִ ה מ ָ תּ ַ א ְ ח אוֹתוֹ - ו ַ ה / ק ֶ ז ָ הוּ כּ ֶ ׁ שּ ַ אוֹ מ T5 דּוּר, ַ ה כּ ֶ ז ְ שׁ ל ֵ יס! / י ִ ר ְ תּ ַ ת ה ַ לּוּט ַ ב ְ יוֹת בּ ָ ע ְ ךָ בּ ְ שׁ ל ֵ י ל? ֵ ק ְ ל ַ ק ְ ה ל ָ מ ָ ז ל ָ ה טוֹב - א ֶ א ְ ר ִ ה נ ָ תּ ַ ל? / א ֵ ה שׁוֹק ָ תּ ַ א ם, ִ י ַ ר ֳ ה ָ צ ָ ם בּ ַ ע, גּ ַ ן לֹא ר ֵ שׁ ָ י י ִ נ ֲ א ַ פוּךְ! / ו ָ ה ה ֶ ן, ז ָ מּוּב ַ י, כּ ִ ל ְ צ ֶ ל א ָ ב ֲ ת! א ָ צ ְ ד ק ֵ ל יוֹר ָ ק ְ שׁ ִ מּ ַ ר - ה ֶ בּוֹק ַ פּוּךְ / בּ ַ ה ְ ים ו ִ ר ָ כּ ַ ין ה ֵ ה, בּ ָ ה טוֹב ָ ינ ֵ י שׁ ֵ ר ֲ ח ַ א ֶ ים שׁ ִ ר ְ אוֹמ ין!.. ִ מ ְ שׁ ַ י מ ִ נ ֲ ת, א ַ ח ַ ב נ ֹ ר ֵ ד - מ ֵ ל לֹא יוֹר ָ ק ְ שׁ ִ מּ ַ ה ֶ ק שׁ ַ ין / לֹא ר ִ מ ֲ א ַ ה ְ לֹא ל ַ יע ִ גּ ַ י מ ִ נ ֲ ים א ִ ג ַ ח ַ י ה ֵ ר ֲ ח ַ ים / א ִ ר ֵ בּ ְ ס ֶ ר ה ֵ ב ָ ח ֵ ל מ ֵ בּ ַ ק ְ י מ ִ נ ֲ א ֶ י שׁ ֵ ר ֲ ח ַ ךְ, א ָ כ ְ שׁ!.. / ו ֵ קוֹשׁ ְ שׁוֹת ל ָ ד ֲ טוֹת ח ֶ יא ִ ן ד ַ מ ְ זּ ַ ה ה ֶ ז ְ שׁ! / ו ֵ א ָ י ְ ת ִ ה ְ סוּר ל ָ ר: א ַ מ ָ י א ִ בּ ַ ר ָ ל ה ָ ב ֲ א ה, ָ י ְ יז ִ ו ֶ ל ֶ טּ ַ ם מוּל ה ִ י ַ נּ ַ ל אוֹפ ַ ב ע ֵ י רוֹכ ִ נ ֲ א ַ ה / ו ָ ע ָ י שׁ ִ צ ֲ מוֹ ח ְ הוּ כּ ֶ ׁ שּ ַ ל יוֹם, מ ֹ ט כּ ַ ע ְ מ ִ יכוֹת כּ ִ ל ֲ ה ַ א ל ֵ י יוֹצ ִ נ ֲ א ַ ים! / ו ִ ר ָ סוּכּ ְ ימוֹת ו ֵ מ ְ ח ַ י פּ ִ ל ְ ית: בּ ִ נ ֶ טוֹגּ ֶ קּ ַ ה ה ָ ט ֶ יא ִ דּ ַ ל י ִ נ ֲ ם - א ִ י ַ נ ְ אז ֹ מּ ַ ה ה ֶ א ְ ר ַ מ ְ ם, ל ִ י ַ י יוֹמ ֵ ר ֲ ח ַ א ְ יד? / ו ִ ס ְ פ ַ ה ְ י ל ִ שׁ ל ֵ ר י ָ ב ְ ה כּ ָ , מ 6/18- ַ ם ה ַ ד ע ַ ח ַ י ְ ה), בּ ָ יבּ ִ ם ח ֵ יטוֹ" (שׁ ִ "קּ ַ ל ה ַ ר ע ֵ ע ַ תּ ְ ס ִ י מ ִ נ ֲ א ַ ה / ו ָ א ָ נ ֲ ה ַ ילוּ בּ ִ פ ֲ א ַ ו ית! ִ ים כּוֹס ִ ר ָ ה ְ ן ל ַ מ ְ ילוֹ!!! ז ִ ה ק ָ לוֹשׁ ְ י שׁ ִ תּ ְ ד ַ ר ָ יד: / י ִ ס ְ יר כּ ִ ו ְ ח ַ מ ה, ָ יק ִ יוֹט ִ רוֹבּ ְ י פּ ֵ דּוּר ַ ת כּ ַ ח ַ ק ָ י ל ִ ה ל ָ יע ִ צּ ַ י מ ִ לּ ֶ ה שׁ ָ א ְ רוֹפ ָ ה ְ שׁ!) / ו ֶ קּוֹד ַ כּוֹ בּ ְ ר ַ ד ְ ם! (כּ ַ ר ְ ילוּ גּ ִ פ ֲ ז א ָ ל לֹא ז ָ ק ְ שׁ ִ מּ ַ ה ְ שׁ / ו ֶ ר חוֹד ֵ עוֹב ְ ם, ו ִ י ַ בוּע ְ ים שׁ ִ ר ְ ךְ עוֹב ָ ר כּ ַ ח ַ א ְ ו קוֹם, הוּא ָ שׁוּם מ ְ א ל ֵ ל לֹא יוֹצ ֶ אוֹכ ָ ה ְ ירוּת...) ו ִ צ ֲ ל ע ֵ ה כּוֹל ֶ ן, ז ֵ ר! (כּ ַ צ ֱ ע ֶ ל נ ֹ כּ ַ ים... / ה ִ ק ֲ שׁוּט צוֹח ָ ים פּ ִ ק ַ דּ ְ י ַ ח ַ ה ְ ו ַ בוּע ָ ר עוֹד שׁ ֵ עוֹב ְ ים / ו ִ ק ַ דּ ְ י ַ ח ַ ידוּד ה ִ ע ְ ל ג... ַ ךְ וּפ ֵ י הוֹל ִ לּ ֶ ף שׁ ֶ תּוֹק ַ ה ֶ ישׁ שׁ ִ גּ ְ ר ַ י מ ִ נ ֲ א ַ ג! / ו ָ פּ ְ ס ִ ילוּ נ ִ א ְ כּ ת!.. ֶ ק ֶ צּוֹד ַ ה ְ ה ו ָ שׁ ָ קּ ַ י ה ִ כּ ְ ר ַ ד ְ יךְ בּ ִ שׁ ְ מ ַ ע וּמ ַ נ ְ כ ִ י לֹא נ ִ נ ֲ ל א ָ ב ֲ ט / א ֶ ק ֶ י שׁ ִ ין ל ֵ א ֶ ה שׁ ֶ י מוֹד ִ נ ֲ א ַ ית ו ִ ית ִ ז ֲ ים ח ִ שׁ ְ גּ ַ נ ְ תּ ִ יאוּת מ ִ צ ְ מּ ַ ה ְ זוֹן ו ָ ר ָ זוֹן ה ָ ח ה... ֶ ם ז ִ יוֹת ע ְ ח ִ ד ל ַ מ ְ ל ֶ ה / א ֶ ז ָ ה ר ֶ י ְ ה ֶ ם לֹא א ִ א ְ ו

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz